แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

K-My Invest

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)

กรุณาระบุข้อมูล

กรุณาระบุหมายเลขบัตรให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์มือถือให้ถูกต้อง
 • วันที่ทำแบบประเมิน 28/02/2564
 • วันที่ต้องประเมินใหม่ 28/02/2566
 • ความเสี่ยงที่คุณรับได้ ระดับ 1

ผู้ลงทุนควรทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ 2 ปี มิเช่นนั้นผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนเพิ่มเติมได้

โปรดเลือกคำตอบที่คิดว่าตรงที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพียง 1 คำตอบ

คำถามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

ข้อ {{ index + 1 }}. {{ q.question }}

คำถามข้อ 11-12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ (ไม่นำมาคิดคะแนน)

{{ q.remark }}

ข้อ {{ index + 11 }}. {{ q.question }}

กรุณาเลือกคำตอบ 1 ข้อ
นาย ภัทร์ศรัณย์ สวาทยานนท์
 • วันที่ทำแบบประเมิน 28/02/2564
 • คะแนนที่ได้
 • ประเภทนักลงทุน
 • ความเสี่ยงที่คุณรับได้ ระดับ
 • รับความเสี่ยงค่าเงิน ได้
 • รับความเสี่ยงอนุพันธ์ ได้บ้าง

ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์กองทุนและตราสารหนี้
(Risk Levels in Different Asset Types)

ต่ำ สูง

กองทุนและตราสารหนี้ที่เหมาะสมกับท่านคือ

  ตราสารหนี้ที่ยื่นแบบก่อน 1 ม.ค. 64

   Remark: TTM = Time To Maturity

   ตราสารหนี้ที่ยื่นแบบตั้งแต่ 1 ม.ค. 64


    คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน
    (Basic Asset Allocation)

     *รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

     แบบประเมินความเสี่ยงชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ้น และสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนำการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป

     บริการทุกระดับประบทัใจ